Program Współpracy

Co planujemy na rok 2016

Program Współpracy

PostDodane przez użytkownika » 13 paź 2015, o 12:17

UCHWAŁA Nr …./2015
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia ………….. 2015 r.


PROJEKT

w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w dniach od 20 października do 3 listopada 2015 r.Rada Gminy Orchowo
uchwala, co następuje:§ 1.
Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do
Uchwały Nr …./2015
Rady Gminy Orchowo
z dnia …………….. 2015 r.


P R O G R A M W S P Ó Ł P R A C Y
GMINY ORCHOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2016


PROJEKT

§ 1

Wstęp

Art. 5a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Orchowo jest rozwój gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Dzięki działaniom podejmowanym dotychczas przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych zrealizowano na terenie gminy Orchowo wiele zadań.
Mając na celu określenie w sposób czytelny zasad i zakresu współpracy z organizacjami poprzez powierzanie bądź wspieranie przez Gminę ustawowych zadań niezbędne jest uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

§ 2

I. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

2. organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3. zadania publiczne – należy przez to rozumieć sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,

4. Programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”,

5. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Orchowo,

6. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Orchowo,

7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Orchowie,

8. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Orchowo.

§ 3

Cel główny i cele szczegółowe Programu


1. Celem głównym wprowadzenia Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu w miarę możliwości potrzeb mieszkańców Gminy.

2. Celami szczegółowymi Programu są:
1). poprawa jakości warunków życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy,
2). racjonalne wykorzystywanie publicznych środków finansowych,
3). integracja organizacji lokalnych działających w sferze zadań publicznych na rzecz Gminy i jej mieszkańców,
4). zwiększanie aktywności organizacji pozarządowych w ubieganiu się o zewnętrzne środki pomocowe.

§ 4

Zasady współpracy

1. Program współpracy dotyczy działających na terenie Gminy organizacji bez względu na ich siedzibę.

2. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Realizowane działania mają dotyczyć terenu całej Gminy i zaspokajać ważne potrzeby lokalnej społeczności.

3. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się na zasadach:
1). pomocniczości – oznacza to, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2). suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3). partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4). efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
5). uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6). jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacją są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

§ 5

Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy Gminy Orchowo z organizacjami w szczególności jest:
1). realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2). podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
3). określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4). konsultowanie aktów prawa miejscowego z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

§ 6

Formy współpracy

1. Gmina może podjąć współpracę z organizacjami w następujących formach:
1). finansowej poprzez:
a). powierzanie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
b). wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2). pozafinansowej poprzez:
a). prowadzenie bazy danych o organizacjach wg składanej do 31 stycznia ankiety
informacyjnej, której wzór zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej,
b). wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku, a także o ogłaszanych otwartych konkursach ofert,
c). współorganizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami,
d). inicjowanie, współorganizowanie i przekazywanie informacji o szkoleniach podnoszących jakość pracy organizacji w sferze zadań publicznych,
e). przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych oraz inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych z funduszy Unii Europejskiej,
f). udostępnianie lokali w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych na potrzeby
organizacji
g). promocję działań poszczególnych organizacji na stronie internetowej Urzędu
http://www.orchowo.pl oraz poprzez umieszczanie w „Wieściach Orchowskich” informacji
dotyczących realizacji zadań publicznych

§ 7

Priorytetowe zadania publiczne

Ustala się następujące zadania jako priorytetowe, które mogą być zlecane do realizacji organizacjom:


1). Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizacja ogólnodostępnych imprez kulturalnych,
- organizacja imprez mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
- organizacja zajęć mających na celu propagowanie kultury w zakresie edukacji muzycznej dla mieszkańców gminy różnych pokoleń,


2). Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:


- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze ogólnodostępnym,
- działania promujące kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozgrywek międzyszkolnych,
- szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży,

3). Działalność charytatywna:

- dostarczanie żywności osobom w trudnej sytuacji życiowej,

4). Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
- organizacja imprez mających na celu wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy,

5). Turystyka i krajoznawstwo:
- organizacja imprez turystycznych oraz imprez mających na celu rozwój i promocję turystyki na terenie Gminy Orchowo,

6). Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród mieszkańców Gminy Orchowo:

- organizacja ogólnodostępnych imprez promujących zdrowy styl życia bez używek,
- organizacja cyklicznych pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki.

§ 8

Okres realizacji programu

1. Niniejszy program współpracy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań oraz ich szczegółowy zakres określony zostanie
w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert.

§ 9

Sposób realizacji programu

1. Realizacja Programu odbywa się w trybie otwartych konkursów ofert, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania zadań.

2. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
a). otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt,
b). termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
c). otwarty konkurs ofert ogłasza się:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu http://www.orchowo.pl
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
d). decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji w formie zarządzenia podejmuje Wójt po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej,
e). podjęte zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
f). wyniki otwartych konkursów ofert publikowane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na stronie internetowej Urzędu http://www.orchowo.pl
- na tablicy ogłoszeń Urzędu.

3. Zgodnie z art. 12 ustawy organizacja może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego.

4. W przypadku złożenia oferty przez organizację z własnej inicjatywy, Wójt po otrzymaniu opinii Komisji Konkursowej, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku:
1). Rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizację lub inny podmiot, biorąc pod uwagę:
a). stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym określonym w niniejszym Programie,
b). zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c). środki dostępne na realizację zadań publicznych,
d). korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego.

2). Informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

5. Na podstawie art. 19a ustawy, Wójt może na wniosek organizacji zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
a). Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
jednorazowo kwoty 10.000,00 złotych,
b). Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
c). Łączna kwota środków finansowych przekazana w ten sposób tej samej organizacji lub
temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 złotych.
d). Łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje lub inne podmioty.
e). W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu http://www.orchowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
f). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić na piśmie uwagi
dotyczące oferty.
g). Po upływie 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag Wójt niezwłocznie zawiera umowę o realizację zadania publicznego.

6. Środki przyznane organizacjom i innym podmiotom w ramach współpracy nie mogą być wykorzystywane na:
a). dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b). pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
c). budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów itp. inwestycji,
d). działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e). udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f). działalność religijną i polityczną.

§ 10

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

W 2016 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na rok 2016.

§ 11

Sposób oceny realizacji programu

1. W imieniu Wójta kontrolę nad realizacją zadań publicznych realizowanych przez organizacje sprawują wyznaczeni przez niego zarządzeniem pracownicy Urzędu w zakresie:
a). merytorycznym – pracownik zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi poprzez ocenę realizacji zleconych zadań
b). finansowym – Skarbnik Gminy poprzez:
- analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
- poinformowanie Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach i ewentualnej konieczności wyegzekwowania wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z umową dotacji.

2. Wójt w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji niniejszego Programu.

3. Sprawozdanie z realizacji niniejszego programu opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

1. Program został przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Projekt Programu powstał na bazie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) określającej podstawowe elementy jakie powinien on zawierać i uwzględnia wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi, które miały formę pisemną z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu,
3. Z przebiegu konsultacji został sporządzony protokół.


§ 13

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert

1. Oferty złożone przez organizacje w odpowiedzi na ogłoszony konkurs opiniuje Komisja Konkursowa.
2. Komisję Konkursową w drodze zarządzenia każdorazowo powołuje Wójt, ustalając jej skład osobowy i regulamin pracy.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przedstawiciele Urzędu Gminy oraz osoby reprezentujące organizacje. Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie.
4. Członkami Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert nie mogą być osoby związane z organizacjami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.
5. Złożone oferty przed zaopiniowaniem przez Komisję Konkursową podlegają ocenie formalnej dokonanej przez pracownika Urzędu zajmującego się współpracą z organizacjami pozarządowymi.
6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa się do uzupełnienia oferty.
7. Oferta, która nie zostanie uzupełniona w wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez Komisję Konkursową.
8. Komisja Konkursowa ocenia ofertę pod względem merytorycznym, w szczególności uwzględniając kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy.
9. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który przekazywany jest do rozpatrzenia Wójtowi.
10. Komisja Konkursowa ma charakter doradczy i jej opinia nie jest wiążąca.


§ 14


Postanowienia końcowe


Wszelkie zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Miejscowość: BIELSKO
 
Posty: 1
Dołączył(a): 1 lut 2013, o 13:06

Powrót do Program Współpracy na 2016r.


cron

Kto przegląda forum

  • Forum przegląda 1 użytkownik :: 0 zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
  • Najwięcej użytkowników online (25) było 1 lip 2016, o 08:44
  • Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
Gmina Przemęt
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego